HELP LINE AIDS volejte zdarma 800 144 444

Dokumenty


Brémská deklarace o odpovědnosti a partnerství


My, ministři a zástupci vlád zemí Evropské unie i zemí sousedních, kteří se zabýváme zdravotnictvím, jsme se společně s mezinárodními partnery na poli HIV/AIDS, Evropskou komisí, ministrem hospodářské spolupráce a rozvoje a ministrem vzdělávání a výzkumu setkali v německých Brémách ve dnech 12. až 13. března 2007 na konferenci německého předsednictví Rady Evropské unie nazvané „Odpovědnost a partnerství – Společně proti HIV/AIDS“ a učinili jsme toto prohlášení:

Vzhledem k tomu, že jsme si vědomi celosvětového rozměru této pandemie a hodláme tuto krizi ve stejném rozměru řešit, zejména v Africe, znovu potvrzujeme závazek plně provádět Deklaraci závazků v oblasti HIV/AIDS „Globální krize – globální přístup" přijatou 26. zvláštním zasedáním Valného shromáždění OSN věnovaného HIV/AIDS ve dnech 25. až 27. června 2001 a „Politickou deklaraci o HIV/AIDS“ Valného shromáždění OSN ze dne 2. června 2006.

Také opětovně potvrzujeme závazek provádět akční program přijatý na Mezinárodní konferenci o populaci a rozvoji v roce 1994 i jeho revidovanou verzi z roku 1999 (revize po 5 letech) a dosáhnout mezinárodně dohodnutých dílčích i celkových rozvojových cílů rozvoje, zvláště 6. rozvojového cíle tisíciletí, tedy do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření HIV/AIDS, malárie, tuberkulózy a dalších závažných onemocnění.

Vzhledem k tomu, že jsme si rovněž vědomi vážné situace v Evropě, znovu potvrzujeme závazek učiněný v Dublinském prohlášení ze dne 24. února 2004 na konferenci „Prolomení bariér – partnerství v boji proti HIV/AIDS v Evropě a Střední Asii“ a ve Vilniuském prohlášení o „Opatřeních k posílení reakce na HIV/AIDS v Evropské unii a sousedních zemích” ze dne 17. září 2004.

Opětovně potvrzujeme usnesení Valného shromáždění OSN ze dne 23. prosince 2005, která žádá UNAIDS a další sponzory o pomoc při podpoře všeobecných postupů jednotlivých zemí pro rozšiřování prevence, léčby, péče a podpory týkající se HIV, a dále o pomoc, díky níž se do roku 2010 co nejlépe podaří dosáhnout cíle univerzálního přístupu všech, kteří toho potřebují, k prevenci, léčbě, péči a podpoře.

Berouce na vědomí pokrok učiněný v inovativních mechanismech dobrovolného financování a jiných mechanismů financování, jako je UNITAID,

I. Jsme si vědomi toho,

1. že HIV/AIDS, již více než čtvrt století v podobě epidemie, navzdory četnému úsilí na národní, mezinárodní i celosvětové úrovni svou rychlostí šíření naše snahy stále předbíhá a mnohých oblastech světa vykazuje vysokou míru incidence u mužů a vzrůstající incidenci u žen;

2. že HIV/AIDS vzbuzuje vážné obavy v celé Evropě, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat východní Evropě, Střední Asii a skupinám, které bývají postiženi nejvíce: nitrožilním uživatelům drog a jejich partnerům, mužům s homosexuálními styky, mladým lidem, ženám, migrantům, dětem, vězňům, mužům a ženám vykonávajícím prostituci;

3. že i v Evropě a v Evropské unii, kde je prevence a léčba široce dostupná, se znovu objevují nové případy nákazy virem HIV, zejména v nejzranitelnějších skupinách obyvatelstva;

4. že existují významné rozdíly mezi dopadem HIV/AIDS na jednotlivé zeměpisné oblasti a zranitelné skupiny; zatímco v Evropě jsou nejvíce postiženou skupinou muži, ve východní Evropě a střední Asii narůstá mezi osobami s nově zjištěnou nákazou virem HIV podíl žen;

5. že nedostatečné zabezpečení distribučních kanálů přispívá k vysokým cenám antiretrovirálních léků, a představuje tedy překážku všeobecnému přístupu k léčbě, a to dokonce i v některých částech Evropy;

6. že od roku 2001 vyvíjíme značné úsilí a vytváříme strategie pro boj s touto pandemií a že nyní nastal čas tyto strategie v rozsáhlém měřítku a účinným způsobem provádět coby věc základních lidských práv za účelem zmírnění utrpění lidí i omezení socioekonomického břemene zemí i obyvatelstva postižených touto pandemií;

7. že máme know-how pro zastavení a zvrácení šíření této epidemie, obnášející integrovaný a koordinovaný důraz na prevenci, léčbu, péči a podporu týkající se HIV/AIDS, vycházející z šíření povědomí o lidských právech lidí s HIV i z postižených společenství;

8. že zároveň je třeba pokračovat v hledání dokonalejších nástrojů pro zdravotní osvětu, prevenci, přístup k testování, diagnostikování a léčbě (jde zvláště o léčivé přípravky pro pediatrické použití a léčbu doprovodných infekcí jako je hepatitida C a multirezistentní tuberkulóza). Hlubší výzkum je zapotřebí rovněž v oblasti microbicidů, vakcín a preexpoziční profylaxe; hledat je nutno také nejúčinnější způsoby pro dosažení změny v chování;

9. že je třeba v politikách, programech a strategiích důkladně propojit prevenci HIV/AIDS s oblastí sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv;

10. že Evropská unie se významně podílí na reakci na pandemii HIV/AIDS, a to jak na vnitřní, tak i na mezinárodní úrovni. Sdílíme strategii a akční plán stanovený ve „sdělení Evropské komise o boji proti HIV/AIDS v Evropské unii a v sousedních zemích na období 2006-2009" a ceníme si smysluplného zapojení občanské společnosti, včetně lidí s HIV/AIDS, kteří musejí mít hlavní úlohu ve vytváření politik a rozvoji služeb, jež mají jejich potřeby uspokojovat.

II. Zavazujeme se

11. poskytovat v boji proti této pandemii politické vedení na národní, evropské i mezinárodní úrovni a za naše závazky nést transparentním způsobem odpovědnost;

12. uznávat lidská práva, jednat podle nich, popřípadě působit zákonodárně za účelem šíření a zabezpečování těchto práv, včetně boje s diskriminací a stigmatizací, zvláště u lidí s HIV/AIDS a u osob postižených toto epidemií v Evropě i sousedních zemích nejvíce: u nitrožilních uživatelů drog a jejich partnerů, u mužů s homosexuálními styky, mladých lidí, žen, migrantů, dětí, vězňů, mužů a žen vykonávajících prostituci;

13. šířit všeobecný přístup k prevenci založené na průkazných skutečnostech, včetně komplexního snižování škodlivých účinků, coby ústřední část úspěšné reakce na HIV/AIDS usilující o zmírnění dopadu HIV/AIDS;

14. vyměňovat si a provádět osvědčené postupy prevence HIV/AIDS a jiných sexuálně přenosných infekcí;

15. dále snižovat případy přenosu HIV z matky na dítě;

16. šířit komplexní sexuální výchovu, poradenství a služby týkající se bezpečného sexu a používání kondomů, zvláště u mladých lidí;

17. smysluplně zapojit do celého procesu naše partnery, zejména organizace lidí s HIV, jiné organizace občanské společnosti, zranitelné skupiny, Kancelář Světové zdravotnické organizace (WHO) pro evropský region, Společný program OSN pro HIV/AIDS (UNAIDS) a další organizace systému OSN, Globální fond pro boj s AIDS, tuberkulózou a malárií (GATM), Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) i soukromý sektor;

18. usilovat o cíle Dublinského prohlášení z roku 2004 v oblasti výzkumu a vývoje, tj. zpevňovat závazek zkoumat a vyvíjet nové technologie, které by lépe preventivně chránily lidi s HIV/AIDS nebo nejzranitelnější skupiny před přenosem HIV, včetně zvýšení investic veřejného sektoru do vakcín a mikrobicidů předcházejících infekci HIV;

19. spolupracovat za účelem zajištění dosažitelných léčiv.

III. Žádáme Evropskou komisi,

20. aby prováděla svůj akční plán, jak je stanoveno v jejím „sdělení o boji proti HIV/AIDS v Evropské unii a v sousedních zemích na období 2006-2009“;

21. aby ve všech zdravotnických oblastech akčních programů Společenství kladla důraz na prevenci, léčbu, péči a podporu týkající se HIV/AIDS;

22. aby otázky veřejného zdravotnictví ohledně prevence, léčby, péče a podpory týkající se HIV/AIDS zahrnula do 7. rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2007-2013);

23. aby rozšiřovala výměnu osvědčených postup, a to založením informačního střediska pro příklady osvědčených postupů;

24. aby za účelem přenosu zkušeností a posílení spolupráce zapojovala představitele občanské společnosti do twinningových projektů;

25. aby iniciovala rozšíření nařízení Rady 953/2003 o země, v nichž jsou zapotřebí léčiva se sníženou cenou pro osoby s HIV/AIDS.

IV. Vyzýváme

26. zástupce občanské společnosti, včetně organizací lidí s HIV/AIDS i zranitelných skupin, aby aktivně a s důvěrou navázali s vládami spolupráci, při níž využijí své specifické know-how;

27. soukromý sektor, aby přispíval ke zvyšování informovanosti o rizicích HIV/AIDS a projevoval solidaritu s lidmi s HIV/AIDS; zejména vyzýváme:
• média, aby v rámci svého poslání poskytovala informace a osvětu týkající se účinných reakcí na HIV/AIDS;
• zaměstnavatele a odbory, aby na pracovištích zajistili politiky nediskriminující lidi s HIV/AIDS ani zranitelné skupiny; aby snižovali obavy z infekce a omezovali stigmatizaci a diskriminaci mezi pracovníky, zejména poskytováním objektivních průkazných informací a umožněním přístupu k prevenci, testům, léčbě a péči podle kodexu Mezinárodní organizace práce, jehož zásadami by se měl svět práce řídit v otázkách souvisejících s HIV/AIDS;
• farmaceutické odvětví, aby zjednodušilo přístup k dosažitelné léčbě, uzavíralo partnerství s veřejným a soukromým sektorem za účelem podpory vývoje a výzkumu i přenosu technologií a aby spolupracovalo v zabezpečování distribučních kanálů léků proti HIV/AIDS s vládními institucemi a nevládními organizacemi.

13. března 2007